अपाङगता भएका व्यक्तिहरुका लागि परिचय पत्र वितरण सम्वन्धि सूचना