इन्जिनीयर, अमिन र सब-इन्जिनीयर पद को परीक्षा सम्बन्धि सूचना