गै स स बाट झोलुगे पुल सम्वन्धि प्रस्ताव आव्हान्को सूचना