फाइबर केवल जडान सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे सूचना पुन प्रकासित