मिति २०७६/०१/२४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (४८ औं)