राजश्व सम्वन्धि सेवाहरु अबरुद्ध हुने सम्वन्धि सूचना