विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ सम्वन्धि परिपत्र