स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा सम्बन्धि २ दिने कार्यशाला गोष्ठी २०७४.०७.१३ र १४ गते

स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा सम्बन्धि  २ दिने कार्यशाला गोष्ठी