VERSP-MIS सम्वन्धी सामाजिक परिचालकहरुलाई ४ दिने तालिम कार्यक्रम मिति २०७३।१२।२५-२८ सम्म