अन्तरिक आय संकलन ठेक्का आवाहनको सूचना

इटहरी उपमहानगरपालिकाको गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न हुन सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |