समाचार

इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयको सूचना प्रबिधि अधिकृतको करार सेवा लिने सम्बन्धि सूचना

बिस्तृत जानकारी का लागि www.mofald.gov.np मा सूचना प्रबिधि अधिकृतको करार सेवा सम्बन्धमा गइ download गरि हेर्न सक्नु हुने छ

इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयको सेवा करार (दैनिक जयालादारीमा) लिने सम्बन्धि सूचना

इटहरी उप-महानगरपालिकाको घर नक्सा पास सम्बन्धि सूचना

Pages