समाचार

स्वीकृतिको आशय पत्र जारी गरिएको

वडा सचिव परिवर्तन भएको जानकारी

हालको कायम                    कर्मचारीको नाम थर                      कार्यरत रहेको पद     
भएको वडा नं.        
५                                             रिता सुब्वा                                    खरिदार     

सौर्य सडक बत्तीको आसय पत्र

Pages