आन्तरिक आय ढुंगा, गिटी ,वालुवा ,मिक्सगिटी,भरोैट ,माटो कर ठेक्काको सूचना