आन्तरिक आय ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, मिक्सगिटी , भरौट, माटो कर ठेक्का रद्द भएको सूचना