औषधी तथा औषधी जन्य सामाग्रीहरु खरिदको लागि कोटेशन (दरभाउ पत्र) माग सम्वन्धि सूचना