कम्प्युटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ आब्हानको सूचना