कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना (प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र तथा बरथिंग सेन्टरको लागि)