खरीदारस्तरको लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने बारेको सूचना