खोला तथा नदीनालाबाट उत्खनन् हुने ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन नगर्ने सम्वन्धि अन्यन्त जरुरी सूचना