चेतता तथा क्षमता अभिबृद्धि तालिम संचालनका लागि आशय पत्र आव्हान गरिएको सूचना