परिक्षा मिति र स्थान तोकिएको सूचना (प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र तथा बरथिंग सेन्टर)