फर्निचर खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना