मिति २०७५/११/१९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (४५ औं)