मिति २०७६/०४/३२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (५९ औं)