मिति २०७६/०७/०५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६४ औं)