मिति २०७६/०८/२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६६ औं)