मेडिकल अधिकृत र कार्यालय सहयोगीको अन्तरबार्ता हुने समन्धि सूचना