लिखित परिक्षाको मिति, समय र स्थान तोकिएको तथा आवेदनहरुको सुची प्रकाशन गरिएको सूचना