विद्दुतीय सामाग्री कम्प्युटर प्रिन्टर, ल्यापटप तथा छपाई सम्वन्धि शिलबन्दी बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना