शिक्षक नायक (फोकल परसन) एकिन गरी पठाउने सम्वन्धि सूचना