समुदायमा आधारित पुनस्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आब्हान गरिएको सूचना