सेहरा र बुढिखोलको ढुङ्गा,गिट्टि,बालुवा मिक्स गिट्टी भरौट माटो कर ठेक्काको सुचना २०७६ ।०५ ।०६