FAQs Complain Problems

अस्थायी, करार सेवा वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने सेवा, सुविधा र सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८