मिति २०७६/०१/२५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (४९ औं)