इटहरी अस्पतालको सूचीदर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना .jpg