गणक तथा सुपरिवेक्षक पदका लागि करार सेवामा दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना !!!