बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Supplying and Delivery of Light Vehicle (4WD Double Cabin Pick Up). २०७८-८-१६