मेडिकल अधिकृत र का.स. को अन्तरबार्ता हुने समन्धि सूचना