वडाबाट सिफारिस हुने विपन्न नागरिक औषधि उपचार फरम्याट