शिल्वन्दि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना - सिमेन्टको गमला खरिद पूनः प्रकाशित