2074।10।24 इटहरी उ.म.न.पा. स्वास्थ्य प्र वदर्न केन् द्र सञ्चालन प्रयाेजनकालागी घर भाडा