FAQs Complain Problems

Monthly Progress Report

Post date Document
मिति २०८१/०१/०१ देखि २०८१/०१/३१ सम्मको शीर्षकगत आवधिक आय संकलन बिबरण 05/15/2024 - 14:03 PDF icon शीर्षकगत आवधिक आय.pdf
खर्चको फाँटबारी २०८० चैत्र महिनाको 04/16/2024 - 13:44 PDF icon २०८० चैत्र महिनाको फाँटवारी.pdf
खर्चको फांटवारी २०८० साल फागुन महिना 03/20/2024 - 16:34 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१० फाल्गुनको फाँटवारी पूँजिगत.pdf
खर्चको फांटवारी २०८० साल फागुन महिना 03/20/2024 - 16:30 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१० फाल्गुनको फाँटवारी चालु.pdf
२०८० माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी 02/23/2024 - 10:54 PDF icon २०८० माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
२०८० माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी 02/21/2024 - 16:49 PDF icon २०८० माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
२०८० माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी 02/16/2024 - 11:19 PDF icon २०८० माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
मितिः २०८० माघ महिनाको खर्चको फांटबारी 02/14/2024 - 11:18 PDF icon २०८० माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
शिर्षकगत आवधिक आय संकलन विवरण (मिति २०८०/०९/०१ देखि २०८०/०९/२९) सम्म 01/21/2024 - 16:01 PDF icon राजश्व.pdf
खर्चको फांटवारी २०८० साल पौष महिना 01/21/2024 - 15:52 PDF icon म.ले.प.फा.नं. २१० पौष २०८०.pdf

Pages