FAQs Complain Problems

इटहरी उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीहरुको स्थायी तथा करारमा नियुक्ति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०७७