खरिदारको लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सन्चालन सम्बन्धि सूचना