मिति २०७७/०७/२० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (८८ औं)