विज्ञापन न ५।०७६।७७ पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदकको अन्तरवार्ता परीक्षाको समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।