शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना (स्टेशनरी सामान)