समाचार

प्रस्ताव आव्हानको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

इटहरी उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालय २०७७।६।२५ देखि २०७७।६।२८ गतेसम्म बन्द रहने सम्बन्धि सुचना

इटहरी उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालय २०७७।६।२१ देखि २०७७।६।२२ गतेसम्म बन्द रहने सम्बन्धि सुचना

Pages