समाचार

बिज्ञापन नं ०४-०७८-०७९ फार्मेसी सहायक (पाचौ) पदको आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची तथा परिक्षा संचालन मिति प्रकाशन गरिएको सूचना

बिज्ञापन नं ०३-०७८-०७९ रेडियो ग्राफर (पाचौ) पदको आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची तथा परिक्षा संचालन मिति प्रकाशन गरिएको सूचना

बिज्ञापन नं ०२-०७८-०७९ ल्याव टेक्निसियन (पाचौ) पदको आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची तथा परिक्षा संचालन मिति प्रकाशन गरिएको सूचना

Pages