औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ आब्हानको सूचना