कम्प्युटर अपरेटर (चौथो) पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना